Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri

Genel

B.D.D.K’nın Derecelendirme Kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyen 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 23. maddesi f, g ve ğ fıkralarına göre ve SPK’nın Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına ilişkin esasları belirleyen 12.07.2007 tarih ve 26580 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 21. maddesi e fıkrasında belirtilen talebe bağlı olmayan derecelendirme usul ve esaslarına göre;

Kobirate A.Ş.nin talebe bağlı olmayan derecelendirme usul ve esasları aşağıdadır:

 1. Kobirate A.Ş. şirketlerin direkt taleplerine bağlı olmaksızın sadece kamuya açık bilgileri esas alarak derecelendirme yapabilir.
 2. Kobirate A.Ş. talebe bağlı olmaksızın derecelendirme yapabilmesi için yönetim kurulu kararı gereklidir.
 3. Kobirate A.Ş. ’nin talebe bağlı olmaksızın gerçekleştireceği derecelendirme hizmetlerinde en önemli unsur, Kamuya açık verilerin sağlıklı bir derecelendirme hizmeti için yeterli bilgileri içermesidir.
 4. Yeterli bilgilere ulaşılamayan işlemlerde derecelendirme hizmeti verilmez.
 5. Talebe bağlı olmayan işlemlerde yeterli bilgi kavramı, Kobirate A.Ş. derecelendirme metodolojisine uygun ve kuruluşların kamuoyu bilgisine sunduğu finansal verilerin tamamı ve finansal olmayan verilerin önemli bir bölümünü içermesidir.
 6. Talebe bağlı olmayan derecelendirme sürecinin başlayabilmesi için madde 5’de belirtilen bilgilere erişilebilir olması gerekli koşuldur.
 7. Kobirate A.Ş. tarafından talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri BDDK’na bağlı şirketlerde; Bir müşteri hakkında talep edilmemiş derecelendirme notu verilmesinde, BDDK’ca yayınlanan Derecelendirme Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak son iki hesap dönemi içerisinde talep edilmiş derecelendirme yapılmış olması ve verilecek derecelendirme notlarının en fazla altı aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilerek gerekçesi ile birlikte Risk Merkezine bildirilmesi esastır. Bir müşteriye talep edilmemiş derecelendirme notu, bu müşteri için talep edilmiş derecelendirmenin yapılmasından sonraki iki hesap dönemi içerisinde bir defaya mahsus olarak verilebilir. SPK’ya bağlı şirketlerde SPK derecelendirme yönetmeliğinin 21. Maddesi göz önünde bulundurularak işlem yapılır.
 8. Bankalar hakkında talebe bağlı olmayan derecelendirme notu verilemez,
 9. Kobirate A.Ş. talebe bağlı olmayan derecelendirme süreçlerinde şirketlerden bilgi ve belge talep etmeyecektir.
 10. Talebe bağlı olmaksızın yapılan derecelendirme sürecinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır.

Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme İş Süreçleri

 1. Talebe bağlı olmayan derecelendirme süreci, Kobirate A.Ş. Yönetim Kurulu kararından sonra ilgili kuruluşun yönetimine işletmelerinin Kobirate A.Ş. tarafından talebe bağlı olmayan derecelendirme kapsamına alındığının yazılı olarak bildirilmesi ile başlar.
 2. Talebe bağlı olmadan yapılan derecelendirme sonucuna, şirketin kamuya açık finansal ve finansal olmayan bilgilerinin Kobirate A.Ş. derecelendirme metodolojisine uygun olarak analiz yapılması ile ulaşılır.
 3. Talebe bağlı olmaksızın derecelendirilen şirket ihtiyari olmak koşulu ile kamuoyu ile paylaşılan bilgiler dışında bilgilerini Kobirate A.Ş. ile paylaşabilir.
 4. Kobirate A.Ş. tarafından gerçekleştirilen derecelendirme sonuçları bir mektupla kamuoyu ile paylaşılmadan önce şirkete bildirilir. Mektup iadeli taahhütlü olarak şirkete gönderilir.
 5. Kobirate A.Ş. ’nin derecelendirme sonuçlarının şirkete ulaşmasından sonra sonuçları kamuoyu ile paylaşabilmesi için 7 gün bekleme süresi vardır.
 6. Bu süre sununda ilgili kuruluştan herhangi bir geri dönüş sağlanamazsa sonuçlar 7 günlük süre sonunu izleyen ilk iş günü Kobirate A.Ş. tarafından BDDK, SPK ve Risk Merkezi’ne bildirilerek sonuçları internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılır.
 7. Kobirate A.Ş. ’ye 7 günlük bekleme süresi içerisinde şirket tarafından gönüllü olarak ilave bilgi ve belgelerin gönderileceği bildirilirse, derecelendirme süreci bilgi ve belgelerin Kobirate A.Ş. ’ye ulaşmasından sonra en az 10 gün ve en fazla 30 gün içerisinde tekrar gözden geçirilerek sonuçlandırılacaktır. Derecelendirme sonuçları şirkete yazılı olarak bildirildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 8. Kobirate A.Ş. belge ve bilgilerin gönderilmesinde bir oyalama girişiminin olduğuna karar verirse kamuya açık bilgilerle ulaştığı derecelendirme notunu kamuoyu ile paylaşacaktır.
 9. Kobirate A.Ş. talebe bağlı olmaksızın gerçekleştirdiği derecelendirme süreçlerinde şirketin görüşme taleplerine olumlu yaklaşım gösterecektir.
 10. Kobirate A.Ş. derecelendirme sürecinin her aşamasında; derecelendirilen kuruluş tarafından ilave bilgi ve belge gönderilmesini kabul eder, bu bilgi ve belgelerin derecelendirme sonuçlarını etkileyecek derecede önemli olması durumunda vermiş olduğu derecelendirme sonuçlarını revize edebilir. Revize sonuçlar Kobirate A.Ş. tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 11. Kobirate A.Ş. derecelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında Kobirate A.Ş. tarafından başlatılan derecelendirme süreci ilgili şirketin talebi doğrultusunda talebe bağlı derecelendirme haline dönüşebilir, Bu durum da yapılan sözleşme örnekleri yönetmelikler gereği düzenleyici kuruluşlara gönderilir.
 12. Talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemleri düzenleyici kuruluşların bu konuda çıkarttıkları yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Uygulama

Kobirate A.Ş. ’nin talebe bağlı olmayan derecelendirme ilkelerinin uygulanmasına ve uygulamalarda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Yukarıda belirtilen talebe bağlı olmayan derecelendirme ilkeleri Yönetim Kurulu'nun 05.01.2021 tarih ve 224 numaralı kararı ile yürürlüğe girmiştir.