Etik Kurallar

Kobirate Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen BDDK ve SPK yönetmelikleri ve IOSCO, SEC,OECD gibi uluslar arası kuruluşların genel kabul görmüş etik kuralları, yazılı olan ve olmayan yerel ve toplumsal gelenekler ve genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak,

5411 Sayılı Bankalar Kanunu, Derecelendirme kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyen BDDK ve SPK yönetmelikleri çerçevesinde yetkileri belirlenen Kobirate’e verilen yetki sınırları içerisinde görevlerini, herhangi bir etki ve baskı altında kalmadan yapabilmesini, kamuoyunda ve Mali Piyasalarda Kobirate’in görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturmasını, oluşturulan güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere Kobirate ve yukarıda belirtilen tüm personelin uyacağı mesleki ve etik kurallarını;

Belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KOBİRATE DERECELENDİRME METODOLOJİSİNİN NİTELİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

Derecelendirme Metodolojisinin Niteliği
 

 1. Kobirate tarafından oluşturulan derecelendirme notları, derecelendirilen firmadan elde edilen ve bilinen tüm bilgilerin Kobirate Derecelendirme Metodolojilerine uygun ve analiz edilmiş sonuçlarına dayanacaktır.
 2. Kobirate tarafından şirketlere verilecek olan derecelendirme notları, Kobirate Derecelendirme Uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalar ve öneriler sonucunda Kobirate Kredi Derecelendirme Komitesi tarafından sonuçlandırılır. Kobirate Kredi Derecelendirme Komitesi Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyen yönetmeliklere uygun oluşturulmuştur.
 3. Kredi Derecelendirme Komitesi kararları ve bu kararlara dayanak teşkil eden belgeler ve Derecelendirme Uzmanı çalışma notları, BDDK ve SPK tarafından yayınlanan derecelendirme şirketleri hakkındaki yönetmeliklere uygun olarak muhafaza edilir.
 4. Kobirate Derecelendirme Metodolojileri ülke koşulları dikkate alınarak sistematik olarak hazırlanmıştır. Kobirate objektif ve mükemmel bir metodolojiye ulaşmak için iş akış planlarını ve yönetmeliklerini periyodik olarak gözden geçirir, uygunluklarını düzenli olarak kontrol ederek, sistem yatırımları için sürekli kaynak ayırıp güncelleştirecektir.
 5. Kobirate, kredi derecelendirme komitesi, derecelendirme uzmanları ve analistlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla sektörel ve bölgesel çalışma arşivlerini oluşturacak, istatiksel verilerini sürekli olarak güncelleyecektir. İnceleme kalitesinin sürekliliği için yeterli kaynak ayırmayı en önemli yatırım olarak görmektedir.
 6. Kobirate, bilgi, yetenek ve kadro olarak yeterli olmadığı işleri kabul etmeyecektir.
 7. Kobirate derecelendirme hizmetlerinin ve elemanlarının devamlılık arz etmesinin önemini göz önünde bulundurarak, devamlılığın sağlanması için her türlü önlemi alacaktır.

İzleme ve Güncelleştirme

 1. Yapılmış olan derecelendirmeler periyodik olarak gözden geçirilecektir.
 2. Kobirate tarafından verilmiş olan derecelendirme notunda değişiklik gerektirecek herhangi bir yeni bilginin ortaya çıkması halinde özel bir inceleme başlatılacaktır.
 3. Yeni inceleme sonuçlarına dayalı derecelendirme notu geciktirilmeksizin revize edilerek güncellenecektir.
 4. Derecelendirme sözleşmelerinin yapılması, sözleşmelerin fesih edilmesi durumları BDDK ve SPK yönetmeliklerine uygun olarak açıklanacaktır.

Derecelendirme Sürecinin Bütünlüğü ve Doğruluğu

 1. Kobirate ve tüm çalışanları, derecelendirme hizmetlerinin hazırlanması ve yayımlanması süreçlerinde ihraççılara, yatırımcılara, diğer piyasa katılımcılarına ve kamuya karşı adil, dürüst ve eşit mesafede olacaktır. Her türlü baskı grubu ve siyasal etkiden arınmış davranış gösterecektir.
 2. Kobirate ve çalışanları, derecelendirme hizmetleri ile ilgili olarak düzenleyici kuruluşların çıkarttıkları yönetmelikler, Kobirate tarafından oluşturulan yönetmelikler, toplumsal kurallar, teamüller ve iç düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini yürüteceklerdir.
 3. Kobirate ortaklarının, üst yönetim kademesinin, derecelendirme uzmanlarının analist ve diğer çalışanlarının iş ahlakına sahip kimseler olmasına özen gösterir.
 4. Kobirate elemanları bir derecelendirme süreci öncesinde açıkça ve zımnen belirli bir derecelendirme notunun verileceğine dair herhangi bir taahhütte bulunamaz.
 5. Kobirate çalışanlarından herhangi birinin yasalara veya etik kurallara aykırı tutum ve davranışta bulunduğu tespit edilirse bu durum derhal tespit yapan tarafından üst yönetime bildirilecektir. Bilgiyi alan yönetici yasalar ve şirket prosedürleri çerçevesinde önlem alacaktır. Şirket yönetimi rapor eden kişilerin haklarını korur.
 6. Derecelendirme hizmetleri; şirketle sözleşme imzalanması ve sonuçlandırılması aşamalarında geçen süre içinde tam bir gizlilikle yürütülür.

BAĞIMSIZLIĞIN KORUNMASI VE OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

Bağımsızlık; Kobirate tüzel kişiliğinin, Ortaklarının, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerin Denetçilerinin, Yöneticilerinin, Kredi Derecelendirme Komitesi Üyelerinin, Derecelendirme Uzmanlarının, Analistlerin, Tam Gün Çalışan Diğer Personelin, Yarım Gün Çalışan Personelin, Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için dışarıdan hizmet sunan kişi ve kuruluşların, Mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünüdür.

ŞİRKET

Kobirate tüzel kişiliği bağımsızlığın korunması ve olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için aşağıda belirtilen konulara uymak zorundadır.

 1. Derecelendirilen kuruluşlar, Yatırımcılar, Diğer Sermaye Piyasası katılımcıları Kobirate derecelendirme kararlarının uygulanması sonucunda herhangi bir etkiye maruz kalma olasılığında dahi Kobirate kararlarını uygulamaktan çekinmez.
 2. Kobirate, sermayesine doğrudan ve dolaylı olarak % 10 veya daha fazla paya sahip tüzel kişi ortakları ile bunlara bağlı ortaklıkları müşterek yönetimine tabi işletmeleri ve iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremez.
 3. Kobirate’in derecelendirme kararları sadece o derecelendirmeye özgü kredi değerlendirme faktörlerinden etkilenecektir.
 4. Kobirate tarafından oluşturulan derecelendirme notları, şirket veya iştiraki ile herhangi bir üçüncü taraf arasında mevcut olan iş ilişkilerinden etkilenmeyecektir.
 5. Kobirate’in görevleri, düzenleyici kuruluşlar tarafından yetkilendirildiği derecelendirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Kobirate bununla ilgili olarak derecelendirme notu belirler, derecelendirme notunu yayınlar, derecelendirme ile ilgili her konuda araştırma ve incelemeler yapar ve yayınlar. Kobirate, derecelendirme konularında eğitimler ve seminerler düzenler, Kobirate bu hizmetlerinde çıkar çatışmasına neden olabilecek faaliyetlerde bulunmaz. Reklâm yapamaz.
 6. Kobirate, müşterisi ve müşterisinin hâkim ortakları, bağlı ortakları, müşterek ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamaz.
 7. Kobirate derecelendirme ücretleri müşteri ile sözleşme aşamasında belirlenir. Derecelendirme ücretleri yapılan sözleşme koşullarına göre tahsil edilir.

KOBİRATE ORTAK, YÖNETİCİ, KREDİ KOMİTESİ, DERECELENDİRME UZMANI VE ÇALIŞANLARIN BAĞIMSIZLIĞI

Kobirate Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Yöneticileri, Kredi Derecelendirme Komitesi üyeleri, Derecelendirme uzman ve Analistleriyle Diğer personeli aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara uymak zorundadır.

 1. Kobirate Derecelendirme Uzman ve Analistlerinin ücret diğer hak ve ödenekleri hiçbir zaman üzerinde çalıştıkları firmadan alınan ücretlerle ilişkilendirilemez.
 2. Kobirate derecelendirme ücreti ile ilgili görüşmeleri ve derecelendirme süreçlerini birbirinden tamamen ayrı tutmuştur. Bu durum firma ile yapılan sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Buna göre derecelendirme sürecinde görevlendirilen derecelendirme uzman ve analistler, firma ile yapılan ücret görüşmelerine katılamaz.
 3. Derecelendirme uzman ve analistleri, derecelendirme faaliyetleri sonucunda ulaştıkları görüşleri kendilerinin ve başkalarının doğrudan ve dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadır.
 4. Kobirate derecelendirme faaliyetleri ve ilişkileri tarafsız ve dürüstlük ilkelerine bağlı olarak yürütülür. Bu ilkeleri ihlal eden personelin kobirate’le olan ilişkisi derhal kesilir.
 5. Yukarıda belirtilen Kobirate personeli Kobirate’de hizmet verdikleri dönemde başka bir derecelendirme kuruluşunda hiç bir unvanla görev alamazlar ve ticaretle uğraşamazlar.(Kobirate’de herhangi bir unvanla görev almayan ortaklar hariç)
 6. Kobirate’in yukarıda belirtilen tüm personeli derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirme süreçlerinde görev aldıkları şirket ve bu şirketin hâkim ortaklıklarında, bağlı ortaklıklarında ve müşterek yönetimine tabi işletmelerde her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.
 7. Kobirate’in yukarıda belirtilen personelinin üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmeti verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide bulunamaz müşterinin yönetim kademelerinde hiçbir yetki ve unvanla görev yapamazlar.
 8. Kobirate’in yukarıda belirtilen personeli iş yaptıkları kuruluşlardan hiçbir çıkar, hediye ve para talep ve kabul edemez, üçüncü şahıslar lehine çıkar sağlayamazlar.
 9. Kobirate personeli çıkar çatışmasına giren veya muhtemel olarak girebilecek izlenimi veren kişisel ilişkileri Kobirate yönetimine bildirmek zorundadır.
 10. Kobirate personeli derecelendirme hizmeti verilen şirketlere açık veya zimmî bir şekilde belirli bir derecelendirme notu verilebileceğine ilişkin hiçbir garanti veremez, hiçbir taahhütte bulunamaz.
 11. Kobirate olası çıkar çatışmalarını önlemek için derecelendirmeyi yapacak uzman Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı tarafından belirlenir. Müşterilerin derecelendirme uzmanı, derecelendirme uzmanlarının müşteri seçmesine izin verilmez. Derecelendirme uzmanlarına görev verilirken sektörel uzmanlık alanları Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından dikkate alınır.
 12. Kobirate’in yukarıda belirtilen tüm personeli müşterisi ile müşterisinin hâkim ortakları ve müşterek yönetimine tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamazlar.
 13. Kobirate çalışanlarının, yasa dışı ve etik kurallar yönetmeliğine ve mevzuata karşı aykırı işlemleri kalite kontrol birimine ve yönetime bildirilmesi şarttır. Böyle olası durumlarda İç denetim ve Risk Yönetim Sistemleri (Kalite Kontrol) Yönetmeliği ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlem yapmak ve tüm tedbirleri almak Kobirate için zorunludur.

Kobirate yukarıda belirtilen işlem ve alınan önlemler konusunda gerekli yasal süreler içerisinde düzenleyici kuruluşlara bilgi vermek zorundadır.

KAMUYA, YATIRIMCILARA VE MÜŞTERİYE KARŞI SORUMLULUK

Derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ve kuruluş esaslarını belirleyen düzenleyici kuruluşların tebliğ ve yönetmelikleri doğrultusunda Kobirate’in kamuya, yatırımcıya ve müşteriye karşı sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Kamuya Karşı sorumluluklar

 1. Kobirate; kamunun yürütülen derecelendirme faaliyeti ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmasını teminen, derecelendirme metodolojilerini, iş süreçlerini, derecelendirme notlarını bu notların ne anlam ifade ettiklerini ve temerrüt tanımlarını Kobirate internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklar.
 2. Belirtilen usuller ve prosedürlere ilişkin önemli değişikliklerin olması durumunda bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce aynı gün kamuoyuna duyurulur.
 3. Kobirate tarafından oluşturulan derecelendirme notları, hiçbir zaman derecelendirmeye konu müşteri ve borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak tavsiye niteliğinde değildir. Bu durumu Kobirate internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklar.
 4. Kobirate talebe bağlı olmayan derecelendirme ile ilgili olarak bir yönetmelik hazırlamış olup internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklamıştır.
 5. Kobirate düzenleyici kuruluşlar tarafından yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirebilmek için her türlü iletişim araçlarından faydalanabilir.
 6. Kobirate özel derecelendirme hizmetleri dışında oluşturulan tüm derecelendirme notlarını hiçbir ayrım yapmaksızın ve ücretsiz olarak açıklayacaktır.
 7. Kobirate hazırlaması zorunlu olan yıllık finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını faaliyetlerinden elde ettiği ve kaynaklarına göre ayrıntılı olarak sınıflandırdığı gelirlere ilişkin bilgileri resmi internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklayacak ve bilânço tarihini izleyen 10 hafta içerisinde ilgili düzenleyici kuruluşlara gönderecektir.

Yatırımcı ve Müşterilere Karşı Sorumluluklar.

 1. Kobirate kendi organizasyon yapısı ve iletişim araçları aracılığı ile piyasa katılımcılarının soru, sorun, çekince ve şikâyetlerini gidermeye yönelik öneri ve taleplerin üst yönetimin haberdar olduğu bir sistemi kullanarak internet sitesi aracılığı ile gerçekleştirmiştir.
 2. Kobirate Etik Kurallar Yönetmeliği’nden, etik kuralların uygulamasından kamuoyunun haberdar olması sağlanacaktır. Bu kurallarda değişiklik olması halinde zaman geçirilmeden yeni şekli kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 3. Kobirate derecelendirme hizmeti alan kişi ve kuruluşa nihai derecelendirme notunun açıklanmasından önce olası maddi yanlışlıkları düzeltme ve derecelendirme kanaatini etkileyebilecek her hangi bir bilgiyi sunabilme amacıyla Kobirate tarafından oluşturulan derecelendirme temel bilgi ve ana öğeleri hakkında derecelendirilen şirkete bilgi verilir. Şirketin Kobirate’i bekletmeden derecelendirme ile ilgili itirazlarını zamanında sunması zorunludur.
 4. Kobirate müşteri tarafından açıklanması istenmeyen notları kamuoyu ile paylaşamaz.
 5. Kobirate tarafından oluşturulan derecelendirme kararı ve notları not verilen kuruluşa, yatırımcıya ve kamuoyuna eş zamanlı olarak duyurulur.
 6. Kobirate müşterisine verdiği derecelendirme notu veya mevcut notun güncellenmesinde oluşturulan derecelendirme raporunda, verdiği kararın ve notun temel öğelerini açıklayacaktır.
 7. Kobirate derecelendirme notlarına, bu notlara ilişkin izleme ve güncelleme bilgileri;
  1. Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören firma olması durumunda oluşan bilgileri en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen ilk iş gününde saat 09.00’a kadar kamuoyuna duyurulmak üzere ilgili borsaya ve düzenleyici kuruluşlara gönderecektir.
  2. Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen firma olması durumunda bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü düzenleyici kuruluşlara gönderilecektir.
  3. Firma ile yapılan derecelendirme çalışmasına son verilmesi durumunda aynı esaslar dikkate alınarak gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna ve düzenleyici kuruluşlara aynı gün bilgi verilecektir.
  4. Kobirate düzenleyici kuruluşların açıklamasını istediği bilgileri bilgiler oluştuğu tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde düzenleyici kuruluşlara gönderecektir.

GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kobirate tüzel kişiliği ve Kobirate personeli; derecelendirme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla elde ettiği gizli bilgilerin yorumlanmasını ve ele alış şekillerini aşağıda açıklandığı şekilde uygulayacaktır.

 1. Kobirate derecelendirme hizmeti alan kurum ve kuruluşlar hakkında edinilen her türlü açık ve gizli bilgilerin korunması için önlem alacaktır.
 2. Kobirate derecelendirme hizmetini yerine getirebilmek için elde ettiği gizli bilgiler sadece derecelendirme sürecinde kullanılacaktır.
 3. Kobirate tüzel kişiliği ve tüm personeli elde edilen tüm bilgi ve belgeleri kendi kişisel çıkarları için kullanamaz.
 4. Kobirate tüzel kişiliği ve tüm personeli derecelendirme süreçlerinde elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri derecelendirilen kurum ve düzenleyici kurumlar dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşamaz. Adli olarak veya mevzuat çerçevesinde görevli kılınmış kişi ve kurumlarla ilgili özel hükümler saklıdır.
 5. Kobirate’in her kademedeki tüm personeli derecelendirme faaliyetleri sırasında öğrendikleri gizli belge ve bilgilere ilişkin sır saklama yükümlülükleri bulundukları görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 6. Kobirate müşterileri ilgili tüm kayıt ve belgeleri; çalınma, hırsızlık ve kötü niyetle kullanılmasına karşı her türlü önlemleri alır ve uygular.

MEVZUAT UYUMU

 1. Kobirate, çalışanlar hangi unvan ve görev tanımı altında olursa olsun kurallar ve yönetmeliklere, şirket prensiplerine, şirket içi düzenlemelere ve yönetim kurallarına uymak zorundadır.
 2. Kobirate tarafından oluşturulan tüm yönetmelik ve iç düzenlemeler, Derecelendirme Şirketlerinin Kuruluş ve Yetkilendirme Esaslarını Belirleyen Düzenleyici Kuruluşların Yönetmelikleri, Bankalar Kanunu ile oluşturulacak diğer yönetmeliklerle de uyumlu olmak zorundadır.

DİĞER HÜKÜMLER

 1. Kobirate her kademedeki personeli için mesleki etik ilke ve kurallarla ilgili olarak kuruma vermesi gereken tüm belgelerde gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır.
 2. Kobirate’in her kademedeki personeli işe başlarken “Kobirate Etik Kurallar Yönetmeliği”ne uygun davranışta bulunmayı taahhüt eder.
 3. Etik kurallar ilkelerinin uygulanmasında ve karşılaşılan tereddütlerin giderilmesinde Kobirate Yönetim Kurulu yetkilidir.
 4. Kobirate yönetimince oluşturulan Etik Kurallar Yönetmeliği’nin her hangi bir çalışan tarafından ihlal edilmesi durumunda ihlale göre sözlü uyarı, yazılı uyarı, geçici işten uzaklaştırma ve işten çıkartma cezalarını uygulamaktan kaçınmaz.
 5. Finansal tabloları bağımsız denetimden ya da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmamış firmalara derecelendirme hizmetleri verilmez.
 6. Derecelendirme uzman ve analistleri tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları Kobirate kredi komiteleri tarafından onaylanmadan son halini almış sayılmaz.
 7. Kobirate bünyesinde oluşturduğu Danışma Kurulu’na, Kredi Derecelendirme Komitesi kararlarından önce müracaat edebilir ve görüş ve önerilerini alır. Görüş alışverişi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.
 8. Kobirate kendini tanıtıcı bilgileri içeren bröşürler hazırlayabilir.
 9. Kobirate eleman temin edilmesine yönelik ilan verebilir.