Kobiskor

Firmalar genellikle ticari ilişki içinde bulundukları müşterileri ya da mal ve hizmet satın aldıkları tedarikçileri hakkında doğru bilgilere sahip olmaya çalışırlar. Bu durum özellikle kriz dönemlerinde daha önemli hale gelir.

Firmaların içinde bulundukları durumu en iyi özetleyen ve o an ki durumlarının fotoğrafları Kobiskor notları olmaktadır.

Genel anlamda Kobiskor, firmaların kredibilitelerini belirler,

Kobiskor ağırlıklı olarak firmaların, müşterilerinde, tedarikçi zincirlerinde, acentelerinde, bayilerinde alacakları riskin ölçümlenmesi ve sınıflandırılmasında kullanılır.

Kobiskor, Kobirate A.Ş. tarafından titizlikle hazırlanan bilgi işlem ve sistem altyapısı, kapsamlı metodolojisi, veri tabanı ve derecelendirme uzmanlarının tecrübeleriyle harmanlanarak gerçekleştirilmektedir.

KOBİSKOR METODOLOJİSİ

Kobiskor; ister üretici firma ister hizmet sektöründe olsun iki ana bölümde yapılan analizler sonucunda Kobiskor sonucuna ulaşmaktadır. Bunlar sırasıyla,

1. Kurumsal Yönetim, Yönetimin Kalitesi ve Ortaklık Yapısının Kalitesinin Analizleri,
2. Finansal Risk Analizi,

Firma bilgileri, bilgilerin güvenliği acısından şirketimiz ait olan serverlarda tutulmakta olup yabancı yerden hosting hizmeti alınmamaktadır.
 

 1. Kurumsal Yönetim, Yönetimin Kalitesi ve Ortaklık Yapısının Kalitesinin Analizleri,

  Kobiskor metodolojisinin bir bölümünü oluşturan şirketin yönetim kalitesini, ortaklık yapısının kalitesini ve kurumsal yönetim kalitesinin tespitlerinin yapabilmesi için üç başlık altında soru setleri oluşturmuştur bu soru setleri toplam 60 adet soru içermekte olup soruların içeriği aşağıda belirtilmiştir. Bu ölçütlere uyulup uyulmadığı derecelendirme uzmanları aracılığı ile belirlenmektedir.

  Risk alınan şirketin Yönetim Becerilerinin Analizinde 21 ölçüt kullanılmaktadır.
  Risk alınan şirketin Yapısal Risk Analizinde 7 ölçüt kullanılmaktadır.
  Risk alınan şirketin Faaliyet Risk Analizinde 32 ölçüt kullanılmaktadır.
 2. Finansal Risk Analizi,

  Finansal risk analizi, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki bağlantının kurulması, ölçümlerin yapılması ve yorumlanması faaliyetlerini kapsar. Firmanın geçmiş ve içinde bulunulan dönem performansının incelenmesi ile geleceğe dönük tahminlerin yapılması sağlanır.

  Finansal risk analizinde aşağıda açıklamaları yapılan toplam 20 adet oran kullanılmaktadır. Şirketlerin finansal risk analizleri şirketlerin bilanço ve gelir tablolarının Kobiskor sistemine tanımlanması ile otomatik olarak üretilmektedir.

  Firmaların likidite durumlarının analizinde kullanılan likidite oranları, işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılırlar. Bu oranlar işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde de kullanılırlar.

  Finansal risk analizinde kullanılan ikinci oran grubu mali yapı oranları olup işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlar bu grubu oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla, işletmenin öz kaynağının yeterli olup olmadığı, kaynak yapısı içinde borç ve öz kaynağın dengesi ve öz kaynak olarak yaratılan fonların ne tür dönen varlık ya da duran varlıklarda kullanıldığının ölçülmesinde başvurulan oranlardır. Bu oranlar kısaca işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlardır.

  Finansal risk analizinde kullandığımız üçüncü grup oran, işletmenin faaliyet oranlarıdır. Faaliyet oranları, işletmenin varlıklarını ne ölçüde verimli kullandığının ölçümünde kullanılmaktadır,

  Finansal risk analizinde kullanılan son grup oran işletmenin karlılık oranlarıdır. İşletmelerin incelenen dönem içindeki faaliyetleri sonucu yeterli kâr elde edip edemediğini ölçen oranlardır.

KOBİSKOR SEMBOL VE AÇIKLAMALARI

Kobiskor metodolojisinde matematiksel karşılığı 0–100 arasında değerlendirilmekte olup Kobiskor sembol ve matematiksel karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

KR  A–1 Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla en yüksek kredi kalitesini ifade eder. Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 76–100 arasında olduğunu göstermektedir.
KR  A–2 Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder. Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 64–76 arasını ifade eder.
KR  A–3 Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla ortalama kredi kalitesini ifade eder. Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 52–63,9 arasında olduğunu göstermektedir.
KR  B Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla ortalamanın altı kredi kalitesini ifade eder. Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 40–51,9 arasını ifade eder.
KR  C Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla Spekülatif kredi kalitesini ifade eder. Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 28–39,9 arasını ifade eder.
KR  D Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla yükümlülüklerini yerine getiremediğini ifade eder Firmanın almış olduğu notun matematiksel karşılığı 0–27,9 arasını ifade eder.