Kobirate Derecelendirme İlke ve Esasları

 1. Kobirate kurumsal kredi derecelendirmesi; kamuya açıklanan derecelendirme metodolojisine uygun ve kurumun tüm verileri dikkate alınarak sonuçlandırılır. Kobirate derecelendirme metodolojisinde değişiklik oluştuğu zaman değişiklik nedenleriyle birlikte kamuya açıklanır.
 2. Kobirate; kurumsal kredi derecelendirme metodolojisini sürekli olarak gözden geçirir ve yöntemini düzenli olarak asgari bir ve üç yıllık dönemlerde geriye yönelik testleri de içerecek şekilde gözden geçirir.
 3. Kobirate kurumsal kredi derecelendirme sürecinin başlayabilmesi için asgari koşulları düzenleyici kuruluşların yönetmeliklerinde belirtilen derecelendirme hizmet sözleşmesinin imzalanması ile başlar. Derecelendirme sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmeye ek olarak mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin yaptırılması ve düzenleyici kuruluşlara gönderilmesi şarttır. (Mesleki sorumluluk sigortası konusunda Düzenleyici kuruluşların alacağı kararlara göre hareket edilir.)
 4. Kurumsal kredi derecelendirme metodolojisinde, derecelendirilecek kurumun; denetim kuruluşlarınca veya 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından Türkiye Muhasebe standartları kurulunca belirlenmiş ve uygunluğu onaylanmış son üç- beş yıllık finansal tablolar esas alınır. Faaliyet geçmişi bu sürenin altında olan kurumlar bu durum göz önünde bulundurularak derecelendirme sonuçlandırılır.
 5. 5411 Sayılı Bankalar Kanunu, Derecelendirme kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyen BDDK ve SPK yönetmelikleri çerçevesinde yetkileri belirlenerek Kobirate’e verilen yetki sınırları içerisinde görevlerini, herhangi bir etki ve baskı altında kalmadan yapar. Kamuoyunda ve Mali Piyasalarda Kobirate’in görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturmasını, oluşturulan güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere Kobirate ve tüm personelinin uyacağı mesleki ve etik kurallar uygulanır. Etik kurallar yönetmeliği Kobirate kurumsal kredi derecelendirme metodolojisinin temel unsurudur.
 6. Kobirate bilgi yetenek ve kadro olarak yeterli olmadığı işleri kabul etmez. Çalışma ekibini, derecelendirme sürecinin devamlılığı ve tarafsızlığını sağlayacak şekilde oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları Yönetmeliği´ni yürürlüğe koymuştur. Kobirate A.Ş.’de destek hizmetleri ve yan hizmetler grubu dışında çalışan personelin iş sözleşmesi yapması esastır.
 7. Kobirate, yerli ve yabancı tüm kuruluşların oluşturulan tüm derecelendirme notlarına eşit ve adil şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla Internet sitesini oluşturmuş ve kullanıma sunmuştur.
  www.kobirate.com.tr
 8. Kobirate, kurumsal kredi derecelendirmesinin temelini oluşturan ve veri tabanında depoladığı, sektör ve ülke verilerini; öncelikli olarak Merkez Bankası, TUİK, Hazine, DPT, Meslek birlikleri ve örgütleri, Çeşitli finans kurumları ve Yatırım Bankaları ile firmanın kendi sunduğu bilgilerden oluşturmaktadır.
 9. Kobirate tarafından veritabanında oluşturulan sektör kodları, Avrupa birliğinin 1 Ocaktan itibaren kullanıma sunduğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflama Sistemi olan NACE ‘ye uygun olarak yapılmıştır. Kobirate sisteminde derecelendirilen kurumlar için bu uygulamaya uygun kod sistemi kullanılmaktadır.
 10. Kobirate derecelendirme sürecinde karşılaştığı risklerin izlenmesi ve kontrolu nun sağlanması amacıyla İç Denetim ve Risk Yönetim sistemlerine ilişkin esasları belirlemiş olup tüm personeli kapsayan bu yönetmelik derecelendirme metodolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır.
 11. Kobirate tarafından verilecek olan kurumsal Kredi derecelendirme notları, Kobirate derecelendirme uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalar ve öneriler sonucunda Kobirate kredi komitesi tarafından sonuçlandırılır. Kredi derecelendirme komitesinin yapısı ve nitelikleri düzenleyici kuruluşlara bildirilmiştir.
 12. Kobirate’de oluşturulan kurumsal kredi derecelendirme sistemi; Derecelendirme uzmanı tarafından hazırlanan çalışma notları, ekleri, kurumlardan temin edilen bilgiler, derecelendirme uzmanının önerilerini içeren rapor ve Kobirate kredi derecelendirme komitesi nihai raporu dijital ortamda sistemde depolanıp düzenleyici kuruluşların öngördüğü süreler için arşivlenir.
 13. Kobirate talebe bağlı olmayan derecelendirmelerin usul ve ilkelerini açıklamış olup Internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmıştır.