Derecelendirme Süreç ve Aşamaları

A-DERECELENDİRME SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Kobirate’de derecelendirme sürecinin başlangıcı derecelendirme hizmetini almak isteyen Firmanın Yönetimince alınmış kararı yazılı olarak Kobirate’e ulaştırması ile başlar. Kobirate Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ” Etik kurallar yönetmeliği” çerçevesinde derecelendirme hizmetinin verilmesi uygun görülen firma mevcut iş, ekip ve teknik alt yapı uygunluğu ile değerlendirilir Kobirate Yönetim Kurulu kararıyla firma ile sözleşme imzalanır.

Derecelendirme süreci kobirate tarafından üç nüsha düzenlenen Derecelendirme Hizmet Sözleşmesinin ve Eklerinin yetkililerce imzalanması ile başlar, Kobirate Genel Müdürü ve/veya Genel Müdür Yardımcısı bu derecelendirme Sürecinde görev yapacak olan Derecelendirme Uzman ve/veya uzmanları ile Analist ve/veya Analistlerin yazılı olarak atamasını yapar ve derecelendirme sürecinde görev yapacak olan kişilerin bilgilerini firmaya yazılı olarak iletir. Derecelendirme sürecinde görev alan derecelendirme uzman ve analistleri sözleşme aşamasında ve verilen hizmetin ücretlendirilmesinde görev alamazlar.

B- FİRMA YÖNETİMİ İLE YAPILAN TOPLANTI

Kobirate yetkilileri ve firma yöneticileri arasında yapılan ilk toplantıda derecelendirme ve süreçlerinin tanıtılması, derecelendirme metodolojisi, derecelendirme notları ve sonuçları hakkında firmaya bilgi verilmesi, derecelendirme sözleşme sürecinin nasıl işleyeceği ve bu süreç içerisinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunun belirtilmesi amaçlanmıştır.

Firma yönetimi ile yapılan bu ilk toplantı derecelendirme sürecinin önemli bir parçası olup firmayı temsil ve ilzama yetkili yönetici ve ortaklarının bu toplantıya katılması önem taşımaktadır.

C- İNCELEME SÜRECİ

  1. Bilgi ve Belgelerin Talebi ve Hazırlanması,

    Bu aşamada Kobirate firma hakkında yeterli kanıya ulaşabilmek amacıyla gerekli gördüğü Bilgi ve Belgelerin listesini firmaya sunar. Bu liste Kobirate tarafından önceden hazırlanmış standart bir bilgi ve belge listesi olarak sunulabileceği gibi Firmanın faaliyet konusu ve sektörün özellikleri dikkate alınarak farklılık gösterebilir. Kobirate Kamuya açıkladığı Etik kurallar Yönetmeliği gereği Gizlilik prensibine titizlikle uyar.

    Kobirate tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin bir an önce teslim edilmesi esastır. Firma yetkilileri Kobirate tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında tam olarak ne olduğunu anlamak için telefonla ya da toplantılar düzenlenmesi yolu ile her türlü yardımı Kobirate’den talep edebilir. İstenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesinden ve dijital ortamda gönderilmemesinden kaynaklanan fesih şartları, firma ile yapılan sözleşmede açıkça yer almaktadır. Derecelendirme Uzman ve Analistlerine, belge ve bilgilerin inceleme süreçlerini tamamlaması için yeterli zaman verilir. Bu süre içerisinde Derecelendirme uzman ve Analistleri firma ziyaretlerinde bulunabilirler.
     
  2. Bilgilerin Görüşülmesi ve Yöneticilerle Toplantı

    Derecelendirme Uzman ve Analistleri Bilgi ve Belgelerin incelenmesini bitirdikten sonra, gündemi inceleme sonucunda belirlenen ve firma yönetici ve ortaklarının katılımları ile toplantılar düzenler. (Due- Dilligence) Derecelendirme uzmanları bu toplantılarda görüşülecek konuları hazırlık yapılması amacıyla firmaya yazılı olarak bildirirler. Bu toplantılara firmanın değişik bölümlerinin yöneticileri de davet edilebilir.


D- KREDİ DERECELENDİRME KOMİTESİ KARARI

Derecelendirme uzman ve analistleri çalışmalarını tamamlamasından sonra elde ettikleri bilgilerin ve yapılan görüşmelerin sonucunda firma hakkında değerlendirmeleri içeren ön raporunu Kobirate kredi komitesine sunarlar. Sunumun; derecelendirme notuna ulaşmada kullanılan bilgi ve belgelerin, derecelendirme sürecinde bulunan derecelendirme uzmanları tarafından yapılması esastır. Derecelendirme uzmanı tarafından yapılan sunum, firma derecelendirme aşamalarını elde edilen verilerin değerlendirme süreçlerini derecelendirmede etken unsurları ve bunların analizlerini, sektör değerlendirmelerini, kalitatif ve kantitatif verilerin analizleri ve derecelendirme uzmanının görüşlerini içerir.

Kobirate kredi derecelendirme komitesi asgari üç kişiden oluşur. Düzenleyici kuruluşlar tebliğine göre kurulmuş olup üyeler listesi bu kuruluşlarda bulunmaktadır. Kobirate kredi derecelendirme komitesi, derecelendirme kararına yardımcı olmak amacıyla Danışma Kurulu Üyelerinin görüş ve önerilerinden faydalanabilir. Kobirate’in nihai derecelendirme kararı derecelendirme uzmanının önerisi ile kredi derecelendirme komitesi tarafından verilerek sonuçlandırılır.

E- DERECELENDİRME NOTUNUN AÇIKLANMASI

Kobirate Kredi Derecelendirme Komitesinin nihai kararı ile oluşan derecelendirme notu firmaya ve ilgili kuruluşlara nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir, Firma verilen derecelendirme notunu kabul etme ve kamuoyuna açıklama, notu kabul etme ve gizli tutma, verilen notları ret etme hakkına sahiptir. Bu konuda firma ile yapılan sözleşmedeki hükümler geçerlidir.

F- İZLEME GÜNCELLEŞTİRME

Kobirate’in Yatırımcılar, Kredi Kuruluşları, Düzenleyici kuruluşlar ve Mali piyasalara karşı olan sorumluluğu verilen derecelendirme kararlarının doğruluğu ve doğruluğu ispat yükümlülüğüdür. Derecelendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra derecelendirilen firma ve kuruluşlarda sonradan oluşabilecek değişiklikleri ve değişikliklerin derecelendirme notuna olası etkilerini ölçmek amacı ile firma ve kuruluşu izlemeye devam eder. Bu amaçla sürekli firmalardan güncellenmiş finansal verilerini ve raporlarını ister, (Borçluya ilişkin yeni bilgi elde edildiğinde derecelendirmenin en fazla ne kadarlık bir süre içerisinde yenilenmesi gerektiği BIS tarafından 90 gün olarak belirlenmiştir.) Firma yönetimi ile sürekli iletişim halinde olarak Firmanın faaliyet gösterdiği sektör ve makro ekonomik gelişmeleri yakından izler. Derecelendirme hizmeti verilen firma yöneticileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak önemli bir unsurdur.

G- DERECELENDİRME SÜREÇ VE AŞAMALARI ŞEMATİK OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

 

 

 

Derecelendirme Süreç ve Aşamaları