Firmalardan İstenen Bilgi ve Belgeler

GENEL BİLGİLER

Firmalardan talep edilen belgeler ve bilgiler  firmalara kullanıcı ve şifre tanımlanarak (istenilen sayıda kullanıcı tanımlaması yapılmaktadır.) www.kobirate.com.tr adresi üzerinden sistem ortamında alınmaktadır. İnternet alt yapısı uygun olmayan firmalardan belgeler ve bigiler mail ve fax yolu ile veya  hard copy olarak talep edilmektedir.

Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. derecelendirme hizmetlerini gerçekleştirebilmek için firmalardan bazı bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Bunlardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. Bu bilgi ve belgeler derecelendirme hizmeti alan firmaların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Firmanın Ticari Unvanı

 1. Kuruluş tarihi 
 2. Ticaret sicil numarası ve son değişiklikleri içeren Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri (kuruluştan itibaren)
 3. Şirket unvanında yapılan tadilatlar 
 4. Faaliyet konularını açıklayınız. Varsa son üç-beş yıllık faaliyet raporları

Firmanın Temel İş Konuları ve Tarihçesi

Firmanızın faaliyet göstermekte olduğu temel iş konuları ve firma tarihçesi hakkında bilgi veriniz.

Bağlı Ortaklıklar

 1. Bağlı ortaklığınız varsa ayrıntılı listesi
 2. Bağlı ortaklığın firma ile olan ilişkileri (Ticari işlemler, yönetim, denetim, vb)

Ortaklık Yapısı

 1. Ortakların isimleri ve ortaklık payları,
 2. Son üç yıl içerisinde ortaklık yapısında % 10 ve üzerinde meydana gelen değişiklik var mıdır? 
 3. % 10 ve üzeri paya sahip hissedarlarının ana iş konuları dışında varsa diğer iş alanları nelerdir?
 4. Firmanın kar dağıtım politikası

Yönetim Kurulu

 1. Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, isimleri ve öğrenim durumları
 2. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, ortaklık payları
 3. Son üç yıl içerisinde yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler
 4. Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları
 5. Denetimden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları

Organizasyon

 1. Yönetim organizasyon şeması
 2. Temel görevlilerin isim ve unvanları
 3. Müşavirlik hizmet sözleşmeleri ve süreleri
 4. Şirket içi güvenlik prosedürü ve raporları (varsa) 
 5. İç denetim sisteminin kurulup kurulmadığı hakkında bilgi . Kurulmuşsa çalışma şekilleri ve organizasyonunu 
 6. Firmanızın etik kuralları var mıdır? Açıklayınız.

FAALİYET ALANI

İş stratejileri

 1. Firma faaliyetlerinin temel amaç ve hedefleri hakkında genel bilgiler 
 2. Firmanın belirlenen vizyon, misyon’u

Faaliyet konusu

 1. Endüstri çevresindeki gelişmeler ve beklentiler nelerdir?
 2. Pazar payının büyütülmesindeki engelleri neler oluşturmaktadır?

Personel

 1. Beyaz yakalıların sayısı, eğitimleri, ücret ve diğer haklarının toplam maliyetler içerisindeki payı, yaş ve cinsiyet ayrımlar hakkında bilgi 
 2. Mevcut işçi sayısı nedir? Ücret ve diğer haklarının toplam maliyetler içindeki payı, eğitim durumları, yaş ve cinsiyet, ayrımları hakkında bilgi 
 3. Personel eğitim politikalarınız nelerdir? 

YATIRIM FAALİYETLERİ

 1. Mevcut fabrika ve teçhizat analizini yapıp, varsa firmanın yatırım hedefleri ve politikaları
 2. Temel üretim birimlerinin kapasite kullanım oranları nedir?
 3. Çevresel düzenleme ile ilgili zorunluluklar var mıdır? 

FİNANSAL DURUM

Şirketin Muhasebe politikaları

 1. Konsolidasyon esaslarınız nedir? 
 2. Stok değerleme yönteminiz nedir? 
 3. Gelir ve gider kalemlerinin kabulleri
 4. Kasa ve yatırımların değerlemesi 
 5. Emeklilik ve kıdem tazminatı yükümlülükleri

Geçmiş Performans

 1. Son 3–5 yıllık bağımsız denetim raporu veya yeminli mali müşavir raporları
 2. Son geçici mizan ve önceki yıl karşılaştırması
 3. Nakit ve kısa vadeli yatırımların, geçmiş üç yıllık miktarı ve değişimleri hakkında bilgi 
 4. Son 3–5 yıllık banka kredilerinizin teminat yapısı hakkında bilgi 

Mevcut durum

 1. Şirkete ait taşıt vasıtalarının defter değerleri, piyasa değerleri, varsa üzerindeki takyidatları ve sigorta poliçeleri hakkında bilgi 
 2. Şirkete ait gayrimenkullerin defter kayıt değerleri, piyasa değerleri, varsa üzerlerindeki takyidatlar, bunların miktarları ve dereceleri ile sigorta poliçeleri hakkında bilgi 
 3. Ödenmiş ve ödenecek gelir vergilerinin analizini yapıp bu husustaki yönetim stratejileriniz hakkında bilgi 
 4. Firmanızda ilave finansman gereksinim analizleri yapılıyor mu? Acil durum planınız var mıdır?
 5. Kullanılan orta ve uzun vadeli kredi limitleri nelerdir? Kullanım koşulları ve finansman kuruluşlarının isimlerini belirtiniz, geri ödeme bilgileri ve vadeleri hakkında bilgi 

Gelecek performans

 1. Firmanın önümüzdeki döneme ilişkin orta ve uzun vadeli yatırım planları nelerdir?
 2. Önümüzdeki üç yılın bütçesi, üretim ve satış programları var mıdır? 
 3. Yönetimin önümüzdeki üç yıllık finansal projeksiyonları nelerdir? (Pazar ve işletme varsayımları dâhil)

TEKNOLOJİNİN KULANIMI
Kullanılan donanım ve yazılım yapılan iş için yeterli midir? Bu konuda yapılan, planlanan yatırımlar nelerdir? Tedarikçi ve bakım firmaları hangileridir? Yapılan bakım sözleşmeleri hakında bilgi veriniz. Bilgi işlem güvenlik politikaları hakkında bilgi

SAİR KONULAR

 1. Firmanın sahip olduğu yerel ve uluslar arası kalite ve benzeri belgeler 
 2. Firmanın aldığı ulusal ve uluslar arası ödüller 
 3. Şirketin imtiyaz, satış, bakım, servis, distribütörlük anlaşmaları 
 4. Yıllık faaliyet raporlarıve şirket tanıtım broşürleri