Firmalardan İstenen Bilgi ve Belgeler

GENEL BİLGİLER

Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. derecelendirme hizmetlerini gerçekleştirebilmek için firmalardan bazı bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Bunlardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. Bu bilgi ve belgeler derecelendirme hizmeti alan firmaların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Firmanın Ticari Unvanı

 1. Kuruluş tarihi nedir?
 2. Ticaret sicil numarası ve son değişiklikleri içeren Ticaret Sicil Gazetesi örneklerini veriniz.(kuruluştan itibaren)
 3. Şirket unvanında yapılan tadilatlar varsa açıklayınız.
 4. Faaliyet konularını açıklayınız. Varsa son üç-beş yıllık faaliyet raporlarını veriniz.

Firmanın Temel İş Konuları ve Tarihçesi

Firmanızın faaliyet göstermekte olduğu temel iş konuları ve firma tarihçesi hakkında bilgi veriniz.

Bağlı Ortaklıklar

 1. Bağlı ortaklığınız varsa ayrıntılı listesi veriniz.
 2. Bağlı ortaklığın firma ile olan ilişkilerini açıklayınız.(Ticari işlemler, yönetim, denetim, vb)

Ortaklık Yapısı

 1. Ortakların isimleri ve ortaklık payları,
 2. Son üç yıl içerisinde ortaklık yapısında % 10 ve üzerinde meydana gelen değişiklik var mıdır? Belirtiniz.
 3. % 10 ve üzeri paya sahip hissedarlarının ana iş konuları dışında varsa diğer iş alanları nelerdir?
 4. Firmanın kar dağıtım politikasını açıklayınız.

Yönetim Kurulu

 1. Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, isimleri ve öğrenim durumlarını açıklayınız.
 2. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, ortaklık paylarını açıklayınız.
 3. Son üç yıl içerisinde yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikleri açıklayınız.
 4. Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımlarını açıklayınız.
 5. Denetimden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadlarını belirtiniz.

Organizasyon

 1. Yönetim organizasyon şemasını veriniz.
 2. Temel görevlilerin isim ve unvanlarını veriniz.
 3. Müşavirlik hizmet sözleşmeleri ve sürelerini açıklayınız.
 4. Şirket içi güvenlik prosedürü ve raporlarını (varsa) açıklayınız.
 5. İç denetim sisteminin kurulup kurulmadığı hakkında bilgi veriniz. Kurulmuşsa çalışma şekilleri ve organizasyonunu açıklayınız.
 6. Firmanızın etik kuralları var mıdır? Açıklayınız.

FAALİYET ALANI

İş stratejileri

 1. Firma faaliyetlerinin temel amaç ve hedefleri hakkında genel bilgiler veriniz,
 2. Firmanın belirlenen vizyon, misyon’u var mıdır? Varsa açıklayınız.

Faaliyet konusu

 1. Endüstri çevresindeki gelişmeler ve beklentiler nelerdir? Açıklayınız.
 2. Pazar payının büyütülmesindeki engelleri neler oluşturmaktadır?

Personel

 1. Beyaz yakalıların sayısı, eğitimleri, ücret ve diğer haklarının toplam maliyetler içerisindeki payı, yaş ve cinsiyet ayrımlar hakkında bilgi veriniz.
 2. Mevcut işçi sayısı nedir? Ücret ve diğer haklarının toplam maliyetler içindeki payı, eğitim durumları, yaş ve cinsiyet, ayrımları hakkında bilgi veriniz.
 3. Personel eğitim politikalarınız nelerdir? Açıklayınız.

YATIRIM FAALİYETLERİ

 1. Mevcut fabrika ve teçhizat analizini yapıp, varsa firmanın yatırım hedefleri ve politikalarını açıklayınız.
 2. Temel üretim birimlerinin kapasite kullanım oranları nedir?
 3. Çevresel düzenleme ile ilgili zorunluluklar var mıdır? Varsa açıklayınız.

FİNANSAL DURUM

Şirketin Muhasebe politikaları

 1. Konsolidasyon esaslarınız nedir? Açıklayınız.
 2. Stok değerleme yönteminiz nedir? Açıklayınız.
 3. Gelir ve gider kalemlerinin kabullerini açıklayınız.
 4. Kasa ve yatırımların değerlemesi açıklayınız.
 5. Emeklilik ve kıdem tazminatı yükümlülüklerinizi açıklayınız.

Geçmiş Performans

 1. Son 3–5 yıllık bağımsız denetim raporu veya yeminli mali müşavir raporlarınızı veriniz.
 2. Son geçici mizan ve önceki yıl karşılaştırmasını, veriniz.
 3. Nakit ve kısa vadeli yatırımların, geçmiş üç yıllık miktarı ve değişimleri hakkında bilgi veriniz.
 4. Son 3–5 yıllık banka kredilerinizin teminat yapısı hakkında bilgi veriniz.

Mevcut durum

 1. Şirkete ait naşıt vasıtalarının defter değerleri, piyasa değerleri, varsa üzerindeki takyidatları ve sigorta poliçeleri hakkında bilgi veriniz.
 2. Şirkete ait gayrimenkullerin defter kayıt değerleri, piyasa değerleri, varsa üzerlerindeki takyidatlar, bunların miktarları ve dereceleri ile sigorta poliçeleri hakkında bilgi veriniz.
 3. Ödenmiş ve ödenecek gelir vergilerinin analizini yapıp bu husustaki yönetim stratejileriniz hakkında bilgi veriniz.
 4. Firmanızda ilave finansman gereksinim analizleri yapılıyor mu? Acil durum planınız var mıdır?
 5. Kullanılan orta ve uzun vadeli kredi limitleri nelerdir? Kullanım koşulları ve finansman kuruluşlarının isimlerini belirtiniz, geri ödeme bilgileri ve vadeleri hakkında bilgi veriniz.

Gelecek performans

 1. Firmanın önümüzdeki döneme ilişkin orta ve uzun vadeli yatırım planları nelerdir?
 2. Önümüzdeki üç yılın bütçesi, üretim ve satış programları var mıdır? Varsa açıklayınız.
 3. Yönetimin önümüzdeki üç yıllık finansal projeksiyonları nelerdir? (Pazar ve işletme varsayımları dâhil)

TEKNOLOJİNİN KULANIMI
Kullanılan donanım ve yazılım yapılan iş için yeterli midir? Bu konuda yapılan, planlanan yatırımlar nelerdir? Tedarikçi ve bakım firmaları hangileridir? Yapılan bakım sözleşmeleri hakında bilgi veriniz. Bilgi işlem güvenlik politikalarınızı açıklayınız.

SAİR KONULAR

 1. Firmanın sahip olduğu yerel ve uluslar arası kalite ve benzeri belgeler var mıdır?
 2. Firmanın aldığı ulusal ve uluslar arası ödüller varsa nelerdir?
 3. Şirketin imtiyaz, satış, bakım, servis, distribütörlük anlaşmaları var mıdır? Varsa açıklayınız?
 4. Yıllık faaliyet raporlarınızı ve şirket tanıtım broşürlerinizi veriniz.