İnşaat Şirketleri Kredi Derecelendirme

GENEL

İnşaat şirketleri Kredi Derecelendirme Metodolojisine Giriş

İnşaat-Taahhüt firmaları, orta ya da büyük ölçekli standart kamu ve özel sektör bina inşaatlarından yüksek nitelikli altyapı projelerine kadar geniş bir perspektifte hizmet verebilen firmalardır. Bu firmaların deneyim, beceri ve belirli alanlarda profesyonelleşmiş olmaları onlara yurt dışı hizmet verebilme olanakları da sağlar niteliktedir.

Bu yapıları ve özellikle ülkenin ekonomik durumundan neredeyse en fazla etkilenen sektör olmaları nedeniyle risklilikleri göreceli olarak daha yüksek ve kredibilitelerini ölçmek daha detaylı analiz gerektirir.

Kobirate A.Ş. İnşat-Taahhüt firmaları kredi derecelendirme metodolojisi, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimler de birleştirerek oluşturulmuş olup Kobirate Kredi Derecelendirme Metodolojisi sektöre özel talep edilecek ilave bilgi ve belgelerle içermektedir.

Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin Kredi değerliliğinin derecelendirilmesi metodu niteliksel ve niceliksel faktörlerden oluşmaktadır.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE KREDİ DERECELENDİRMESİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN TANIMLARI

Kobirate İnşaat şirketlerinde Kurumsal kredi derecelendirmesi; dört ana bölümde yapılan analizler sonucunda kredi derecelendirme sonucuna ulaşılmaktadır. Bunlar sırasıyla

  1. İş Riski Analizi
  2. Finansal Risk Analizi
  3. Kurumsal Yönetim
  4. Finansal Analize Ek Oranlar

Ana bölümlerinden oluşmaktadır.

İŞ RİSKİ ANALİZİ

Kredi Derecelendirmesinde İş Riski Analizi Tanımları

Kredi derecelendirmesinin önemli bir bölümünü iş riski analizi oluşturmaktadır. Kobirate derecelendirme metodolojisinde iş riski analizi; Firmanın faaliyette bulunduğu sektör riskinin incelenmesi ve firmanın rekabet gücü ve İş Riski Yönetimi analizlerinin birlikte yapılması ile sonuçlandırılmakta ve iş riski seviyesi sayısallaştırılmaktadır.

Sektörün Riski

Sektör riskini gelir kaybetme riski veya pazar payı kaybetme riski olarak görmek olasıdır. Sektördeki değişikliklerden, konjonktürel dalgalanmalar, müşteri tercihlerinde değişimler, teknolojide değişimler, giriş engellerinin azalması veya rekabette artma sonucu bütünsel bir mali kayıpla karşılaşma riski olarak tanımlanır. Sektör riskinin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak faktörler talep büyümesi, Fiyatlandırmada esneklik, sermaye yoğunluğu, araştırma geliştirme koşulları, sektöre girişte karşılaşılan engelleri içermektedir. Sektörün geleceği ile ilgili olarak yerel, bölgesel veya uluslararası ekonomik ve politik koşulların ne derecede olduğu hesaba katılmalıdır.

FİNANSAL RİSK ANALİZİ

Kredi Derecelendirmesinde Finansal Risk Analiz Yönteminin Tanımları

Genel


Finansal risk analizi, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki bağlantının kurulması, ölçümlerin yapılması ve yorumlanması faaliyetlerini kapsar. Firmanın geçmiş ve içinde bulunulan dönem performansının incelenmesi ile geleceğe dönük tahminlerin yapılması sağlanır. Kobirate Finansal risk analizini dört alt bölümde incelenmektedir.

Birinci oran grubu işletmelerin likidite durumlarının analizinde kullanılan Likidite oranları olup bu oranlar işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılırlar. Bu oranlar işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde de kullanılırlar kobirate olarak bu grupta dikkate aldığımız oran sekiz adet olarak belirlenmiştir

Finansal risk analizinde kullanılan ikinci oranlar grubumuz Mali Yapı oranları ise on yedi adet olup İşletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlar bu grupta toplanmaktadır. Başka bir anlatımla, işletmenin öz kaynağının yeterli olup olmadığı, kaynak yapısı içinde borç ve öz kaynağın dengesi ve öz kaynak olarak yaratılan fonların ne tür dönen varlık ya da duran varlıklarda kullanıldığının ölçülmesinde başvurulan oranlardır. Bu oranlar kısaca işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlardır.

Finansal risk analizinde kullandığımız üçüncü grup oranlarımız, İşletmenin faaliyet oranları olup Faaliyet oranları; işletmenin varlıklarını verimli kullanıp kullanmadığını ölçmede kullanılmaktadır, Kobirate olarak aşağıda açıklamaları yapılan sekiz adet oran dikkate alınmaktadır.

Finansal risk analizinde kullandığımız son grup oranlarımız işletmenin karlılık oranlarıdır. İşletmelerin incelenen dönem içindeki faaliyet sonucu yeterli kâr elde edip edemediğini ölçen oranlardır. Karlılığın bulunmadığı ya da potansiyel olarak bulunmayacağı ortamlarda işletmeye sermaye çekmek ve borç finansmanı yapmak zorlaşır. Buna karşılık işletmelerde dönemsel ya da dalgalı da olsa güvenilir karlar, işletmelerin fonlamasını kolaylaştırır. Karlılık oranları üç grup altında incelenmiş olup toplam on dört adet oran kullanılmaktadır. Birinci grupta kar ile sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranlar, ikinci grupta kar ile satışlar arasındaki ilişkileri gösteren oranlar ve son grupta ise kar ile finansal yükümlülükler arasındaki ilişkileri gösteren oranlar incelenmektedir.

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE EK ORANLAR

İnşaat şirketlerine özel olarak Finansal risk analizinde kullanılan diğer oranlar aşağıda gösterilmiştir.
 

 

 

HESAPLANACAK ORAN HESAPLAMA ŞEKLİ
Öz kaynak + ortak fonu katkısı (Toplam öz kaynak + uzun vadeli ortak borcu) / (Devam eden iş giderleri + aktif toplamı - devam eden iş harcama fazlası)
İhale makamı avanslarının katkısı Alınan avanslar / (Devam eden iş giderleri + aktif toplamı-devam eden iş harcama fazlası)
Biten işlerde fon yaratma gücü (Vergi öncesi kar + amortisman) / Biten işler gelirleri
Biten iş gelirleri =0 ise “0” olmalı
Devam eden işlerde fon yaratma gücü ((Devam eden iş geliri / harcama fazlası) + devam eden iş amortisman gideri) / devam eden iş geliri
Devam eden iş geliri=0 ise “0” olmalı
Nakit kredi kullanımı (KV banka borcu+UV banka borcu+ UV banka borcu cari yıl taksidi) / (Biten iş gelirleri + Devam eden iş gelirleri)
Hak ediş alacakları yüzdesi (Biten işler) * Biten işlerden kalan hak ediş alacakları / Biten işler gelirleri
Biten iş gelirleri=0 ise “0” olmalı
Hak ediş alacakları yüzdesi (Dev.ed.işler) * Devam eden iş hak ediş alacakları / Devam eden iş gelirleri
Devam eden iş geliri=0 ise “0” olmalı
Biten iş gelirl. + Dev.ed.iş hakedişl.(Ciro) Biten iş gelirleri + Devam eden iş gelirleri


KURUMSAL YÖNETİM

Kredi Derecelendirmesinde Kurumsal Yönetim, Yönetimin Kalitesi ve Ortaklık Yapısının Kalitesinin Analizlerinin Tanımları

Kredi Derecelendirmesinde Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, firmaların yönetim yapılarının, yönetilme biçimlerinin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen bir sistemdir.

İnşaat-Taahhüt firmalarında, ticari başarı düzeyinin ve risk iştahının belirlenebilmesi için firma yönetimi ve stratejilerinin irdelenmesi önemlidir. Yönetim kalitesinin belirlenmesinde sübjektif değerlendirmeler önemli yer tutar, bu nedenle kalitatif değerlendirmenin yanı sıra üst yönetimle yapılacak görüşmeler de değerlendirilir. Ticari başarı ya da başarısızlıkların altında yatan nedenlerin ne ölçüde üst yöneticilerin başarı / başarısızlıklarının ürünü olduğu bilinmelidir. Özellikle kurumsallaşmamış yapılarda, yönetimin belli başlı kişiler üzerinde toplanması risklilik nedenidir.

Firma hedef ve politikalarının gerçeklikten uzak ya da erişilemez olması, firma yapısı ile bağdaşmaması kredibiliteyi olumsuz etkileyen faktörlerdir. Finansal sıkışıklık dönemlerinde ve yeniden yapılanma süreçlerinde firma kredibilitesi alınacak aksiyonları kolaylaştırması açısından daha değerli hale gelir.

Tek kişilik yönetim anlayışı nedeniyle, firmanın bilgi-beceri durumuna, finansal yapısına ve hatta stratejik planlarına uymayan taahhütler altına girilmesi, alınan kredilerin teminat şartları ve geri ödeme planlarının firma yapısı ya da alınan proje hak edişleri ile uyumlu olmaması, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin iyi hesaplanmış olmaması kredi derecelendirmesini olumsuz etkileyecek faktörlerdir..

SONUÇ

Yukarıda dört başlık halinde gösterilen İş Riski analizi, Finansal Risk Analizi, Kurumsal Yönetim ve Finansal Risk analizine ek Oranlar analizleri ve bu analizlere ilişkin incelenme sonuçlarının kredi komitesi öncesi derecelendirme uzmanlarınca sonuç nota ulaşılmasında kullanılan son çalışma kredi derecelendirme modülüne elde edilen verilerin aktarımı ve bunun sonucunda Kobirate derecelendirme sistemine tanımlı olan ve not sembolleri ve not tanımlarının matematiksel değerleri ve bu tanımların kısa vadeli derecelendirme ile olan korelasyonlarını dikkate alarak derecelendirme sonuç notuna ulaşılmaktadır. .

Derecelendirme rapor formatı KOBIRATE tarafından özel hazırlanmış Word sayfaları kullanılmaktadır.Sonuç Rapor bu nota ulaşmada kullanılan endikatörlerin yorumlarını içermektedir. Rapor sonucu nihai olarak KOBIRATE kredi derecelendirme komitesince karar bağlanmakta ve alınan kararlar kredi komitesi karar defterine işlenmektedir.